Λέγοντας τυμπανοπλαστική εννοούμε την επέμβαση εξάλειψης της νόσου του μέσου ωτός και την αποκατάσταση του μηχανισμού ακοής. Η μυριγγοπλαστική αποτελεί τον απλούστερο τύπο τυμπανοπλαστικής, που περιορίζεται μόνον στην ανακατασκευή της τυμπανικής μεμβράνης. Με την οσταριοπλαστική επιδιώκουμε την αποκατάσταση της συνέχειας και λειτουργικότητας των ακουστικών οσταρίων σε περιπτώσεις διακοπής ή καθήλωσής τους. Οι προθέσεις των ακουστικών οσταρίων διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, της τμηματικής (Partial Ossicular Reconstruction Prosthesis – PORP) ή ολικής ανακατασκευής (Total Ossicular Reconstruction Prosthesis – TORP).

Η επέμβαση της τυμπανοπλαστικής θεωρείται μερικώς επιτυχημένη όταν επιτυγχάνεται ένα στεγνό αυτί με ακέραια τυμπανική μεμβράνη χωρίς ωτόρροια, ανεξάρτητα από τη βελτίωση ή μη της ακουστικής ικανότητας. Συχνότερα για την σύγκλειση της διάτρησης χρησιμοποιούμε κροταφική περιτονία που την λαμβάνουμε μέσω της ίδιας προσπέλασης που επιλέγουμε για την διενέργεια της τυμπανοπλαστικής. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεγάλων κυρίως διατρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χόνδρινο αυτομόσχευμα από την κύμβη του πτερυγίου του ωτός ή από τον τράγο, ανάλογα με το είδος της τομής.

Κύρια ένδειξη της επέμβασης αποτελεί η διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης μετά από λοιμώξεις ή μετατραυματικής αιτιολογίας, η λύση της συνέχειας της ακουστικής αλύσου, η σοβαρή ατελεκτασία με μεγάλους θυλάκους εισρόφησης ή/και διάβρωση των ακουστικών οσταρίων και οι εκτεταμένες τυμπανοσκληρυντικές πλάκες με καθήλωση της ακουστικής αλύσου. Διακρίνουμε τρεις προσπελάσεις, την ενδοκαναλική, την ενδοωτιαία και την οπισθοωτιαία. Η επιλογή του εκάστοτε τύπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διάμετρος του έξω ακουστικού πόρου (κάποιες φορές απαιτείται η ταυτόχρονη διεύρυνση του καναλιού, δηλαδή καναλοπλαστική), η εντόπιση και το μέγεθος της διάτρησης.

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο τεχνικές τυμπανοπλαστικής, η underlay και η overlay. Στην πρώτη το μόσχευμα τοποθετείται εσωτερικά του υπολείμματος της τυμπανικής μεμβράνης, του τυμπανικού δακτυλίου και της λαβής της σφύρας. Στην δεύτερη το μόσχευμα τοποθετείται επί του νεαροποιημένου υπολοίπου της τυμπανικής μεμβράνης και εκ των έξω της λαβής της σφύρας.
Δύναται να συνδυαστεί με μαστοειδεκτομή κλειστού τύπου (με διατήρηση δηλαδή του οπίσθιου τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου) ή με μαστοειδεκτομή ανοικτού τύπου (με εξάλειψη του τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου), στο πλαίσιο αντιμετώπισης και τυχόν νόσου της μαστοειδούς απόφυσης.